Algemene voorwaarden Just Brands Rewards

 

1. Definities

1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:de algemene voorwaarden Just Brands Rewards

App: de Just Brands app voor smartphones

Just Brands: de besloten vennootschap Just Brands B.V., gevestigd aan de New Yorkstraat 50, te (1175 RD) Lijnden

Just Brands Member: de houder van het lidmaatschap en account bij Just Brands

Membership: het lidmaatschap met account dat Just Brands verstrekt in het kader van het Rewards Programma

Rewards Programma: het door Just Brands ontwikkelde loyalty-programma waarbij klanten van Just Brands op basis van een Membership kunnen sparen voor korting

Membership Klantenservice: de ten behoeve van het Membership Programma ingerichte klantenservice

Rewards: de punten die middels het Membership Programma door de Just Brands Member kunnen worden gespaard

Webshop: de Nederlandse Just Brands webshop; Winkel(s): een Nederlands filiaal van Just Brands of de Webshop.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van het Membership in het kader van) het Rewards Programma van Just Brands. Het Rewards Programma heeft uitsluitend betrekking op (het grondgebied van) de Winkels.

3.Aanmelding en Activatie Rewards Programma

3.1 Aanmelding voor het Rewards Programma is kosteloos en geschiedt door het aanmaken van een account middels registratie in een van de Winkels via de kassa of het online aanmeldingsformulier of in de App. Nadat de gegevens zijn ingevuld, ontvangt de Just Brands Member een e-mail met meer informatie over het Rewards Programma en over de welkomst Rewards zoals opgenomen in 5.8.

3.2 Het Membership is kosteloos en volledig digitaal. Het Membership is voor de Just Brands Member volledig inzichtelijk via zijn/haar account in de App of via de Webshop. Het Membership nummer is opgenomen in een barcode in de App.

3.3 Door de onder 3.1. opgenomen registratie neemt de Just Brands Member deel aan het Rewards Programma en stemt daarmee in met onderhavige Algemene Voorwaarden.

3.4 Het Rewards programma omvat de volgende voordelen voor de Just Brands Member:

• Rewards sparen voor kortingen en/of cadeaus

• Persoonlijk advies via telefoon en gepersonaliseerde e-mails

• Overzicht van alle aankopen

• Toegang tot een persoonlijk account en beheer van eigen gegevens

3.5Deelname aan het Rewards Programma is enkel mogelijk indien de Just Brands Member een geldig woonadres heeft in Nederland en minimaal 18 jaar is.

3.6 De Just Brands Member is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste, volledige en actuele gegevens in zijn/haar account, inclusief het gebruikte e-mailadres. Per Membership is slechts gebruik van één (1) e-mailadres mogelijk.

4. Gebruik

4.1 Het gebruik van het Rewards Programma is mogelijk na registratie zoals opgenomen onder 3.1.

4.2 Het Membership is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.3 Het Rewards Programma en alle toebehoren blijven het uitsluitend eigendom van Just Brands.

5.Spaarsysteem

5.1 Met een geldig Membership spaart de Just Brands Member voor Rewards.

Voor de Rewards gelden de volgende bepalingen:

• Iedere besteding van € 1,- in een Winkel of in de App is 5 Rewards waard

• Rewards worden direct na besteding bijgeschreven op het saldo van de Just Brands Member. Rewards zijn na uitgifte één (1) jaar geldig

• Na 14 dagen bij behalen van een totaal van 2000 gespaarde Rewards, ontvangt de Just Brands Member automatisch een kortingstegoed van 20 euro (€  20)

• Het kortingstegoed wordt uitgekeerd in de vorm van een kortingsvoucher, indien gedurende de retourtermijn van 14 dagen geen producten retour zijn gestuurd

• Het kortingstegoed is eenmalig verzilverbaar en gedurende drie (3) maanden na ontvangst geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Just Brands

• De Just Brands Member wordt per e-mail, per post of middels berichtgeving in de App geïnformeerd over de kortingsvoucher

• Na uitgifte van de kortingsvoucher worden de Rewards automatisch van het saldo van de Just Brands Member afgetrokken.

5.2 De Rewards worden toegekend op basis van alle aankopen van de Just Brands Member bij de Winkels of in de App en worden berekend op basis van het door de Just Brands Member betaalde totaalbedrag exclusief bezorgkosten. De bestedingen worden uitsluitend geregistreerd op basis van een geldig Membership.

5.3 De bestedingen van de Just Brands Member en het aantal gespaarde Rewards zijn zichtbaar in de App en via de Webshop en kunnen tevens worden opgevraagd in een Winkel of via de Membership Klantenservice van Just Brands.

5.4 Een saldo van 1 tot en met 1999 Rewards kan niet worden verzilverd, tenzij schriftelijk anders door Just Brands aangegeven. In dat geval ontvangt de Just Brands Member daarover bericht.

5.5 Wanneer een product wordt geretourneerd of geruild door de Just Brands Member, worden de (te veel) ontvangen Rewards over de betreffende aankoop afgetrokken van het saldo van de Just Brands Member. Retourneren of ruilen van producten is uitsluitend mogelijk op basis van de daarvoor geldende regels van Just Brands.

5.6 Just Brands kan tevens (extra) Rewards uitgeven voor andere acties dan op basis van aankopen in de App of in een Winkel. In dat geval worden het Rewards-logo, het aantal Rewards en de wijze waarop deze kunnen worden verdiend door Just Brands bij de actie vermeld.

5.7 Als welkomstcadeau ontvangt de Just Brands Member nadat de registratie zoals opgenomen onder 3.1. is voltooid 250 Rewards.

5.8 Indien een Just Brands Member naast de vereiste gegevens voor registratie – zoals onder 3.1. vermeld (aangegeven met een *) – tevens alle overige (persoons)gegevens online, in de App of via een Winkel invult, ontvangt de Just Brands Member eenmalig 400 extra Rewards. Indien de Just Brands Member de betreffende gegevens eerst gedeeltelijk invult, kan dit later alsnog worden gecompleteerd en worden de Rewards daarna verstrekt.

6. Verzilveren van kortingsvouchers

6.1 Een ontvangen kortingsvoucher kan op basis van een geldig en geregistreerd Membership door de Just Brands Member worden verzilverd in een Winkel en/of in de App. De kortingsvouchers zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn niet geldig in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties. Een voucher kan niet worden ingewisseld op een reeds geplaatste bestelling. Het bedrag van de door de Just Brands Member te verzilveren kortingsvoucher(s) kan derhalve ook nooit groter zijn dan de aankoopwaarde van het product waarvoor de voucher wordt verzilverd. De kortingsvouchers zijn uitsluitend geldig in de App of in een Winkel. De kortingsvouchers kunnen niet worden verzilverd ten behoeve van vermaakkosten en/of verzendkosten.

7. Speciale aanbiedingen

7.1 Indien sprake is van een speciale aanbieding uitsluitend voor Just Brands Members gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

• Deelname is slechts mogelijk op basis van een persoonlijke uitnodiging van Just Brands middels e-mail

• De aanbieding wordt uitsluitend door Just Brands samengesteld en geldt slechts voor de duur van de door Just Brands vermelde actieperiode en/of zolang de voorraad strekt

• Just Brands behoudt zich het recht voor om de aanbieding en/of de toepasselijke voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder voorafgaande aankondiging

Door deelname aan de aanbieding gaat de Just Brands Member akkoord met de toepasselijke voorwaarden evenals met de beslissingen die Just Brands in geval van overmacht neemt om het goede verloop van de aanbieding te waarborgen.

8. Wijzigingen

8.1 Just Brands behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het te ontvangen kortingstegoed of in de hoeveelheid te ontvangen Rewards opgenomen in artikel 5.

8.2 Just Brands Members worden vooraf via e-mail over eventuele wijzigingen geïnformeerd.

8.3 Indien de Just Brands Member de bij Just Brands in het kader van het Rewards Programma bekende gegevens wenst te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account online of in de App. Indien de Just Brands Member alle of de vereiste gegevens (aangegeven met een *) verwijdert, is het niet langer mogelijk om het kortingstegoed te verzilveren.

9. Beëindiging deelname

9.1 Just Brands Members kunnen hun deelname aan het Membership Programma op ieder moment beëindigen.

9.2 Om deelname aan het Membership Programma te beëindigen dient de Just Brands Member contact op te nemen met de MemberShip Klantenservice via shop@justbrands.nl of via +31 (0) 88 05 30 580.

9.3 Na beëindiging van deelname is het Membership niet meer geldig en kunnen geen Rewards meer worden gespaard of verzilverd. Eventuele gespaarde Rewards dient de Just Brands Member vóór beëindiging te verzilveren. Indien het aantal Rewards onvoldoende is voor een kortingsvoucher dan komen de Rewards te vervallen.

9.4 Just Brands is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van enig recht als Just Brands Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Just Brands en/of haar Winkels, het Membership met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventueel gespaarde Rewards te annuleren.

10. Beëindiging Rewards Programma

10.1 Just Brands behoudt zich te allen tijde het recht voor het Membership Programma te beëindigen. Just Brands Members worden hierover uiterlijk drie (3) maanden vóór het einde van het Membership Programma geïnformeerd. Tot en met de laatste dag dat het Membership Programma doorloopt kunnen Just Brands Members Rewards sparen en reeds gespaarde Rewards verzilveren. Na het einde van het Membership Programma kunnen geen Rewards meer worden gespaard of verzilverd.

11. Privacy

11.1 In het kader van het Rewards Programma worden de door de Just Brands Member bij registratie (en mogelijk daarna) verstrekte (persoons)gegevens verwerkt, namelijk: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en IP-adres . Deze verwerking vindt plaats om (wijzigingen in) de aanvraag van en vragen over het Rewards Programma correct te kunnen afhandelen. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om, indien zij dat hebben aangegeven, de Just Brands Members te informeren over aanbiedingen, producten en acties van Just Brands en/of (één van) aan haar gelieerde ondernemingen. Indien de Just Brands Member alsnog geen prijs stelt op deze informatie kan hij/zij dit doorgeven via zijn/haar account op www.justbrands.nl of in de App. Tenslotte worden de aankoopgegevens van de Just Brands Members bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van analyses door verkoop/aankoopgegevens te koppelen aan klantgegevens. Hierdoor kan Just Brands de collecties en aanbiedingen optimaliseren waardoor deze beter zijn afgestemd op de wensen van de Just Brands Member. De aan Just Brands verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

11.2 Just Brands zal geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens/Privacy Verordening is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van het Membership noodzakelijk is.

11.3 De Just Brands Member heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en tevens het recht op een verzoek tot wijzigen of verwijderen van zijn/haar gegevens. Een daartoe strekkend verzoek dient de Just Brands Member te richten aan shop@justbrands.nl. Just Brands heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de ontvangen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Voor overige privacy kwesties verwijst Just Brands tevens naar haar Privacy statement.

12. Aansprakelijkheid en Klachten

12.1 Just Brands is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van Just Brands tot vergoeding van schade aan de Just Brands Member is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Just Brands. Just Brands is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Just Brands voor eventuele schade die direct of indirect verband houdt met het Rewards Programma, waaronder (maar niet beperkt tot) de berekening van de bestedingen, de ontvangen Rewards, de kortingsvouchers en/of enig ander onderdeel van het Rewards Programma, is uitgesloten.

12.4 Just Brands sluit iedereen aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door Just Brands Members of door derden– of het frauduleus inwisselen van Rewards, uit van het Membership.

12.5 Eventuele klachten over het Just Brands Rewards Programma of acties of aanbiedingen in verband daarmee kunnen kenbaar worden gemaakt aan de Membership Klantenservice via shop@justbrands.nl of telefoonnummer +31 (0) 88 05 30 580.

13. Overige bepalingen

13.1 Just Brands behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

13.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Rewards Programma.

13.3 Eventuele geschillen in verband met het Membership Programma en deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Just Brands Rewards General Terms and Conditions

 

1. Definitions

1.1 The capitalized terms below shall be defined as follows: General Terms and Conditions: the Just Brands Rewards general terms and conditions

App: the Just Brands smartphone app

Just Brands: the private limited liability company Just Brands B.V., with registered offices at New Yorkstraat 50, in (1175 RD) Lijnden

Just Brands Member: the membership and account holder with Just Brands

Membership: the membership with account that Just Brands provides for the Rewards Program

Rewards Program: the loyalty program developed by Just Brands in which Just Brands customers can use their membership to save for discounts

Membership Customer Service: the customer service that has been set up for the Membership Program

Rewards: the points that can be saved up by a Just Brands Member through the Membership Program

Webshop: the Dutch Just Brands Webshop; Store(s): a Dutch branch of Just Brands or the Webshop.

2. Applicability

2.1 These General Terms and Conditions apply to (the application and/or use of the Membership for) the Just Brands Rewards Program. The Rewards Program relates exclusively to (the area of) the Stores.

3. Applying for and Activating the Rewards Program

3.1 Applying for the Rewards Program is free of charge and is done by creating an account at the till in one of the Stores or by using the online application form or the App. After completing the details, the Just Brands Member will receive an email with more information about the Rewards Program and about the welcome Rewards as listed in 5.8.

3.2 Membership is free of charge and entirely digital. The Membership is fully accessible to the Just Brands Member through their account in the App or through the Webshop. The Membership number is included in a barcode in the App.

3.3 By registering as listed under 3.1. the Just Brands Member participates in the Rewards Program and agrees to these General Terms and Conditions.

3.4 The Rewards program includes the following benefits for the Just Brands Member:

 • Saving Rewards for discounts and/or gifts
 • Personalized advice by phone and personalized emails
 • Overview of all purchases
 • Access to a personal account and managing your own data

3.5 Participation in the Rewards Program is only possible if the Just Brands Member has a valid residential address in the Netherlands and is at least 18 years old.

3.6 The Just Brands Member is at all times responsible for providing correct, complete and up-to-date details for their account, including the email address used. Only one (1) email address can be used per Membership.

4. Usage

4.1 The use of the Rewards Program is possible after registering as stated in 3.1.

4.2 Membership is strictly personal and non-transferable.

4.3 The Rewards Program and all its accessories remain the sole property of Just Brands.

5. Savings scheme

5.1 With a valid Membership, the Just Brands Member earns Rewards.

Rewards are subject to the following provisions:

 • Every € 1 spent in a Store or in the App is worth 5 Rewards
 • Rewards are credited to the Just Brands Member's balance immediately after spending. Rewards are valid for up to one (1) year after they have been issued
 • When a total of 2000 Rewards have been accumulated after 14 days, the Just Brands Member will automatically receive a discount credit of 20 euros (€ 20)
 • The discount credit will be paid out in the form of a discount voucher, if no products are returned during the 14-day return period
 • The discount credit can be redeemed only once and is valid for three (3) months after receipt, unless otherwise stated in writing by Just Brands
 • The Just Brands Member will be notified of the discount voucher by email, post or by an App notification
 • After the discount voucher is issued, the Rewards will automatically be deducted from the Just Brands Member's balance.

5.2 The Rewards will be awarded based on all purchases made by the Just Brands Member in the Stores or in the App and will be calculated based on the total amount paid by the Just Brands Member excluding delivery costs. Spending will only be recorded on the basis of a valid Membership.

5.3 The spending of the Just Brands Member and the number of Rewards earned are visible in the App and the Webshop and can also be retrieved in a Store or via Just Brands’ Membership Customer Service.

5.4 A balance of 1 to 1999 Rewards cannot be cashed in, unless specified otherwise in writing by Just Brands. In this case, the Just Brands Member will be notified.

5.5 If a product is returned or exchanged by the Just Brands Member, the (excess) Rewards received over the relevant purchase will be deducted from the balance of the Just Brands Member. Returning or exchanging products is only possible based on the rules applicable at Just Brands.

5.6 Just Brands can also issue (additional) Rewards for promotions other than based on purchases in the App or in a Store. In this case, the Rewards logo, the number of Rewards, and the way these can be earned will be mentioned by Just Brands with the promotion.

5.7 As a welcome gift, the Just Brands Member will receive 250 Rewards after completing the registration as stipulated in 3.1.

5.8 If a Just Brands Member completes all other (personal) data online, in the App or via a Store, in addition to the required registration details as stated in 3.1 (indicated with a *), the Just Brands Member will receive an additional 400 Rewards for one time only. If, at first, the Just Brands Member only fills in part of the relevant details, this can still be completed at a later time and the Rewards will be subsequently issued.

6. Redeeming discount vouchers

6.1 A discount voucher received can be redeemed by the Just Brands Member in a Store and/or in the App on the basis of a valid and registered Membership. The discount vouchers are not redeemable for cash and are not valid in combination with other offers, vouchers and/or promotions. A voucher cannot be redeemed on an order that has already been placed. The amount of the discount voucher(s) to be redeemed by the Just Brands Member can therefore never exceed the purchase value of the product for which the voucher is redeemed. The discount vouchers are only valid in the App or in a Store. The discount vouchers cannot be redeemed for tailoring and/or shipping costs.

7. Special offers

7.1 If there is a special offer exclusively for Just Brands Members, the following additional terms and conditions apply:

 • Participation is only possible on the basis of a personal invitation from Just Brands via email
 • The offer is compiled exclusively by Just Brands and is only valid for the duration of the promotional period mentioned by Just Brands and/or while stocks last
 • Just Brands reserves the right to change, add to or discontinue the offer and/or applicable terms and conditions in any way and at any time, without giving any prior notice

By participating in the offer, the Just Brands Member agrees to the applicable terms and conditions as well as to the decisions made by Just Brands in case of force majeure to ensure the smooth running of the offer.

8. Changes

8.1 Just Brands reserves the right to make changes at any time to the amount of discount credit to be received or the amount of Rewards to be received as set out in Article 5.

8.2 Just Brands Members will be informed of any changes in advance by email.

8.3 If the Just Brands Member wishes to change, add or remove data known to Just Brands as part of the Rewards Program, they can do so via their account online or in the App. If the Just Brands Member deletes all or the required data (indicated with a *), it is no longer possible to redeem the discount credit.

9. Cancelling membership

9.1 Just Brands Members may end their participation in the Membership Program at any time.

9.2 To cancel participation in the Membership Program, the Just Brands Member should contact the Membership Customer Service team at shop@justbrands.nl or on +31 (0) 88 05 30 580.

9.3 After ending participation, the Membership is no longer valid and no Rewards can be saved up or redeemed. Any Rewards saved must be redeemed by the Just Brands Member before termination. If the number of Rewards is insufficient for a discount voucher, the Rewards will expire.

9.4 Just Brands is entitled, without prejudice to any of its rights, in the event of fraud, the provision of incomplete or incorrect information, acts in breach of these General Terms and Conditions, misuse of any rights as a Just Brands Member, or any other activities that cause damage to Just Brands and/or its Stores, to terminate the Membership with immediate effect and cancel any accumulated Rewards.

10. Ending the Rewards Program

10.1 Just Brands reserves the right to end the Membership Program at any time. Just Brands Members will be informed of this at least three (3) months before the end of the Membership Program. Just Brands Members can continue to earn Rewards and redeem Rewards that have already been saved up until the last day of the Membership Program. After the end of the Membership Program, no more Rewards can be accumulated or redeemed.

11. Privacy

11.1 As part of the Rewards Program, the (personal) data provided by the Just Brands Member upon registration (and possibly afterwards) will be processed, namely: name, address, telephone number, email address, date of birth and IP address. This processing takes place in order to correctly process (changes to) the application for and questions about the Rewards Program. Personal details will also be used, if they have selected this, to inform Just Brands Members of offers, products and promotions from Just Brands and/or (one of) its affiliates. If the Just Brands Member does not wish to receive this information, they can let us know via their account on www.justbrands.nl or in the App. Finally, the purchase details of Just Brands Members are stored. This data is used for making analyses by linking sales/purchase data to customer data. This allows Just Brands to optimize the collections and offers so that they are better aligned with the wishes of the Just Brands Member. Personal data provided to Just Brands will not be retained for longer than is necessary.

11.2 Just Brands will not make data available to third parties unless this is permitted under the Data Protection Act/Privacy Regulation, is stated in the membership application form, or is necessary for the purpose of issuing, using and/or the settlement of the Membership.

11.3 The Just Brands Member has the right to view their data and also the right to request to change or delete their data. The Just Brands Member should send a request to this end to shop@justbrands.nl. Just Brands has taken appropriate technical and organizational measures to protect the received personal data against loss or any other form of unlawful processing. For other privacy issues Just Brands also refers to its Privacy Statement.

12. Liability and complaints

12.1 Just Brands is not liable for losses, delays or technical failures caused by Internet Service Providers or other contributing parties in any form whatsoever.

12.2 Any liability of Just Brands for reimbursement of damage to the Just Brands Member is excluded, unless it is a case of intent or gross negligence on the part of Just Brands. Just Brands is never obliged to compensate for consequential or company damage, indirect damage and loss of profit or turnover.

12.3 Any liability of Just Brands for any damages directly or indirectly related to the Rewards Program, including (but not limited to) the calculation of spend, Rewards received, discount vouchers and/or any other part of the Rewards Program, is excluded.

12.4 Just Brands excludes any liability for unauthorized use - by Just Brands Members or by third parties - of the Membership or for the fraudulent redemption of Rewards.

12.5 Any complaints about the Just Brands Rewards Program or promotions or offers related to it can be made to the Membership Customer Service at shop@justbrands.nl or on telephone number +31 (0) 88 05 30 580.

13. Other provisions

13.1 Just Brands reserves the right to unilaterally amend or supplement these General Terms and Conditions. These and all previous General Terms and Conditions will expire on the date the amended terms and conditions come into force.

13.2 Only Dutch law is applicable to these General Terms and Conditions and the Rewards Program.

13.3 Any disputes in connection with the Membership Program and these General Terms and Conditions may only be submitted to the competent court in Amsterdam.

Vragen?