Je winkelmand is leeg

Algemene voorwaarden Just Brands Membership

 1. Definities
  1. De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

   Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden Just Brands Membership;
   App: de Just Brands app voor smartphones;
   Just Brands: de besloten vennootschap Just Brands B.V., gevestigd aan de New Yorkstraat 50, te (1175 RD) Lijnden;
   Just Brands Member: de houder van het lidmaatschap en account bij Just Brands;
   Membership: het lidmaatschap met account dat Just Brands verstrekt in het kader van het Membership Programma;
   Membership Programma: het door Just Brands ontwikkelde loyalty-programma waarbij klanten van Just Brands op basis van een Membership kunnen sparen voor korting;
   Membership Klantenservice: de ten behoeve van het Membership Programma ingerichte klantenservice;
   Rewards: de punten die middels het Membership Programma door de Just Brands Member kunnen worden gespaard;
   Webshop: de Nederlandse Just Brands webshop;
   Winkel(s): een Nederlands filiaal van Just Brands of de Webshop.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van het Membership in het kader van) het Membership Programma van Just Brands. Het Membership Programma heeft uitsluitend betrekking op (het grondgebied van) de Winkels.
 3. Aanmelding en Activatie Membership
  1. Aanmelding voor het Membership Programma is kosteloos en geschiedt door het aanmaken van een account middels registratie in een van de Winkels via de kassa of het online aanmeldingsformulier of in de App. Nadat de gegevens zijn ingevuld, ontvangt de Just Brands Member een e-mail met meer informatie over het Membership Programma en over de welkomst Rewards zoals opgenomen in 5.8.
  2. Het Membership is kosteloos en volledig digitaal. Het Membership is voor de Just Brands Member volledig inzichtelijk via zijn/haar account in de App of via de Webshop. Het Membership nummer is opgenomen in een barcode in de App.
  3. Door de onder 3.1. opgenomen registratie neemt de Just Brands Member deel aan het Membership Programma en stemt daarmee in met onderhavige Algemene Voorwaarden.
  4. Het Membership omvat de volgende voordelen voor de Just Brands Member:
   • Rewards sparen voor kortingen en/of cadeaus;
   • Persoonlijk advies via telefoon en gepersonaliseerde e-mails;
   • Overzicht van alle aankopen;
   • Toegang tot een persoonlijk account en beheer van eigen gegevens.
  5. Deelname aan het Membership Programma is enkel mogelijk indien de Just Brands Member een geldig woonadres heeft in Nederland en minimaal 18 jaar is .
  6. De Just Brands Member is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste, volledige en actuele gegevens in zijn/haar account, inclusief het gebruikte e-mailadres. Per Membership is slechts gebruik van één (1) e-mailadres mogelijk.
 4. Gebruik
  1. Het gebruik van het Membership is mogelijk na registratie zoals opgenomen onder 3.1.
  2. Het Membership is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. Het Membership Programma en alle toebehoren blijven het uitsluitend eigendom van Just Brands.
 5. Spaarsysteem
  1. Met een geldig Membership spaart de Just Brands Member voor Rewards. Voor de Rewards gelden de volgende bepalingen:
   • Iedere besteding van € 1,- in een Winkel of in de App is 5 Rewards waard;
   • Rewards worden direct na besteding bijgeschreven op het saldo van de Just Brands Member. Rewards zijn na uitgifte één (1) jaar geldig;
   • Bij een totaal van 2.000 gespaarde Rewards, ontvangt de Just Brands Member automatisch een kortingstegoed van 20 euro (€ 20);
   • Het kortingstegoed wordt uitgekeerd in de vorm van een kortingsvoucher, indien gedurende de retourtermijn van 14 dagen geen producten retour zijn gestuurd;
   • Het kortingstegoed is eenmalig verzilverbaar en gedurende drie (3) maanden na ontvangst geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Just Brands;
   • De Just Brands Member wordt per e-mail, per post of middels berichtgeving in de App geïnformeerd over de kortingsvoucher;
   • Na uitgifte van de kortingsvoucher worden de Rewards automatisch van het saldo van de Just Brands Member afgetrokken.
  2. De Rewards worden toegekend op basis van alle aankopen van de Just Brands Member bij de Winkels of in de App en worden berekend op basis van het door de Just Brands Member betaalde totaalbedrag exclusief bezorgkosten. De bestedingen worden uitsluitend geregistreerd op basis van een geldig Membership.
  3. De bestedingen van de Just Brands Member en het aantal gespaarde Rewards zijn zichtbaar in de App en via de Webshop en kunnen tevens worden opgevraagd in een Winkel of via de Membership Klantenservice van Just Brands.
  4. Een saldo van 1 tot en met 1999 Rewards kan niet worden verzilverd, tenzij schriftelijk anders door Just Brands aangegeven. In dat geval ontvangt de Just Brands Member daarover bericht.
  5. Wanneer een product wordt geretourneerd of geruild door de Just Brands Member, worden de (te veel) ontvangen Rewards over de betreffende aankoop afgetrokken van het saldo van de Just Brands Member. Retourneren of ruilen van producten is uitsluitend mogelijk op basis van de daarvoor geldende regels van Just Brands.
  6. Just Brands kan tevens (extra) Rewards uitgeven voor andere acties dan op basis van aankopen in de App of in een Winkel. In dat geval worden het Rewards-logo, het aantal Rewards en de wijze waarop deze kunnen worden verdiend door Just Brands bij de actie vermeld.
  7. Als welkomstcadeau ontvangt de Just Brands Member nadat de registratie zoals opgenomen onder 3.1. is voltooid 250 Rewards.
  8. Indien een Just Brands Member naast de vereiste gegevens voor registratie – zoals onder 3.1. vermeld (aangegeven met een *) – tevens alle overige (persoons)gegevens online, in de App of via een Winkel invult, ontvangt de Just Brands Member eenmalig 400 extra Rewards. Indien de Just Brands Member de betreffende gegevens eerst gedeeltelijk invult, kan dit later alsnog worden gecompleteerd en worden de Rewards daarna verstrekt.
 6. Verzilveren van kortingsvouchers
  1. Een ontvangen kortingsvoucher kan op basis van een geldig en geregistreerd Membership door de Just Brands Member worden verzilverd in een Winkel en/of in de App.
  2. De kortingsvouchers zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn niet geldig in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties. Het bedrag van de door de Just Brands Member te verzilveren kortingsvoucher(s) kan derhalve ook nooit groter zijn dan de aankoopwaarde van het product waarvoor de voucher wordt verzilverd. De kortingsvouchers zijn uitsluitend geldig in de App of in een Winkel.
  3. De kortingsvouchers kunnen niet worden verzilverd ten behoeve van vermaakkosten en/of verzendkosten.
 7. Speciale aanbiedingen
  1. Indien sprake is van een speciale aanbieding uitsluitend voor Just Brands Members gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
   • Deelname is slechts mogelijk op basis van een persoonlijke uitnodiging van Just Brands middels e-mail;
   • De aanbieding wordt uitsluitend door Just Brands samengesteld en geldt slechts voor de duur van de door Just Brands vermelde actieperiode en/of zolang de voorraad strekt;
   • Just Brands behoudt zich het recht voor om de aanbieding en/of de toepasselijke voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder voorafgaande aankondiging; Door deelname aan de aanbieding gaat de Just Brands Member akkoord met de toepasselijke voorwaarden evenals met de beslissingen die Just Brands in geval van overmacht neemt om het goede verloop van de aanbieding te waarborgen.
 8. Wijzigingen
  1. Just Brands behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het te ontvangen kortingstegoed of in de hoeveelheid te ontvangen Rewards opgenomen in artikel 5.
  2. Just Brands Members worden vooraf via e-mail over eventuele wijzigingen geïnformeerd.
  3. Indien de Just Brands Member de bij Just Brands in het kader van het Membership Programma bekende gegevens wenst te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account online of in de App. Indien de Just Brands Member alle of de vereiste gegevens (aangegeven met een *) verwijdert, is het niet langer mogelijk om het kortingstegoed te verzilveren.
 9. Beëindiging deelname
  1. Just Brands Members kunnen hun deelname aan het Membership Programma op ieder moment beëindigen.
  2. Om deelname aan het Membership Programma te beëindigen dient de Just Brands Member contact op te nemen met de MemberShip Klantenservice via shop@justbrands.nl of via +31 (0) 88 05 30 580.
  3. Na beëindiging van deelname is het Membership niet meer geldig en kunnen geen Rewards meer worden gespaard of verzilverd. Eventuele gespaarde Rewards dient de Just Brands Member vóór beëindiging te verzilveren. Indien het aantal Rewards onvoldoende is voor een kortingsvoucher dan komen de Rewards te vervallen.
  4. Just Brands is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van enig recht als Just Brands Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Just Brands en/of haar Winkels, het Membership met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventueel gespaarde Rewards te annuleren.
 10. Beëindiging Membership Programma
  1. Just Brands behoudt zich te allen tijde het recht voor het Membership Programma te beëindigen. Just Brands Members worden hierover uiterlijk drie (3) maanden vóór het einde van het Membership Programma geïnformeerd. Tot en met de laatste dag dat het Membership Programma doorloopt kunnen Just Brands Members Rewards sparen en reeds gespaarde Rewards verzilveren. Na het einde van het Membership Programma kunnen geen Rewards meer worden gespaard of verzilverd.
 11. Privacy
  1. In het kader van het Membership Programma worden de door de Just Brands Member bij registratie (en mogelijk daarna) verstrekte (persoons)gegevens verwerkt, namelijk: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en IP-adres . Deze verwerking vindt plaats om (wijzigingen in) de aanvraag van en vragen over het Membership correct te kunnen afhandelen. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om, indien zij dat hebben aangegeven, de Just Brands Members te informeren over aanbiedingen, producten en acties van Just Brands en/of (één van) aan haar gelieerde ondernemingen. Indien de Just Brands Member alsnog geen prijs stelt op deze informatie kan hij/zij dit doorgeven via zijn/haar account op www.justbrands.nl of in de App. Tenslotte worden de aankoopgegevens van de Just Brands Members bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van analyses door verkoop/aankoopgegevens te koppelen aan klantgegevens. Hierdoor kan Just Brands de collecties en aanbiedingen optimaliseren waardoor deze beter zijn afgestemd op de wensen van de Just Brands Member. De aan Just Brands verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
  2. Just Brands zal geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens/Privacy Verordening is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van het Membership noodzakelijk is.
  3. De Just Brands Member heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en tevens het recht op een verzoek tot wijzigen of verwijderen van zijn/haar gegevens. Een daartoe strekkend verzoek dient de Just Brands Member te richten aan shop@justbrands.nl.
  4. Just Brands heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de ontvangen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Voor overige privacy kwesties verwijst Just Brands tevens naar haar Privacy statement.
 12. Aansprakelijkheid en Klachten
  1. Just Brands is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Just Brands tot vergoeding van schade aan de Just Brands Member is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Just Brands. Just Brands is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Just Brands voor eventuele schade die direct of indirect verband houdt met het Membership Programma, waaronder (maar niet beperkt tot) de berekening van de bestedingen, de ontvangen Rewards, de kortingsvouchers en/of enig ander onderdeel van het Membership Programma.
  4. Just Brands sluit iedere aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door Just Brands Members of door derden – van het Membership, noch voor het frauduleus inwisselen van Rewards.
  5. Eventuele klachten over het Just Brands Membership of acties of aanbiedingen in verband daarmee kunnen kenbaar worden gemaakt aan de Membership Klantenservice via shop@justbrands.nl of telefoonnummer +31 (0) 88 05 30 580.
 13. Overige bepalingen
  1. Just Brands behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
  2. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membership Programma.
  3. Eventuele geschillen in verband met het Membership Programma en deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Request url: www.justbrands.nl/voorwaarden-membership Request parameters: array(0) { } IP (Remote address): ::ffff:127.0.0.1 IP (Cloudflare restore): 34.229.24.100 User agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)